همایش، مدیریت ، روانشناسی

فراخوان همایش ملی یافته های نوین در مدیریت ، روانشناسی و حسابداری 

تصاویر