رفع اتفاق در خط اصلی انتقال آب شهر چایپاره

مصطفی امینلوی افزود: براساس گزارش واصله مبنی بر ترکیدگی لوله 300 میلی متری خط انتقال آب، اکیپ اتفاقات به محل اعزام و در کمترین زمان ممکن بدون قطعی آب در سطح شهر، نسبت به ترمیم و رفع اتفاق اقدام شد.
وی گفت: ترکیدگی لوله بعلت فرسودگی در بلوار بسیج که از پرترددترین نقاط شهر است حادث شده بود که با رفع مشکل، خط انتقال مذکور مجددا وارد مدار بهره برداری شد.

تصاویر